Dark?

ฝากลงผลงานแปล

จัดส่งมาที่ Email : [email protected]
1. – แนบลิงก์ Google Drive เท่านั้น (วิธีเปิดสาธารณะ https://www.youtube.com/watch?v=U6zpZehg2Z8 )

2. – ระบุชื่อเรื่อง และ ลำดับตอน

ตัวอย่าง

—————————

อีเมลดังกล่าวไม่สามารถตอบกลับได้ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง
ขอความกรุณาไม่ส่งไฟล์ผลงานแปล ที่อยู่ในกลุ่มเสียเงินหรือกลุ่มเฉพาะมาให้ลงนะคะ