Dark?
Noble Witches – 506th Joint Fighter Wing
Bookmark
10
Status Ongoing
Type Manga
Released 2017
Artist Humikane Shimada
Posted By
Posted On
Updated On

Noble Witches – 506th Joint Fighter Wing

Synopsis Noble Witches – 506th Joint Fighter Wing

กองบินร่วมที่ 506 Noble Witches เป็นกองบินที่แบ่งเป็นสองหน่วย หน่วย A เป็นที่รวบรวมเหล่าชนชั้นสูง หน่วย B เป็นชาวลิเบอเรียน โดยต่างฝ่ายต่างก็ไม่ถูกกัน ในขณะนั้นเองคุโรดะ คุนิกะก็ถูกส่งมาเข้าร่วมกับหน่วย A หรือว่าเธอจะมาเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับทั้งสองหน่วยกันนะ

Comment